ÁSZF

SmileyMed Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egészségügyi Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

I. Értelmező rendelkezések

1. Egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában vagy - törvényben meghatározott esetben - az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet

2. Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is

3. Megbízási szerződés: A SmileyMed és az Ügyfél között megkötött egyedi szerződés, mely alapján a SmileyMed, mint megbízott az Ügyfél, mint megbízó által rábízott feladat ellátására, az Ügyfél, mint megbízó megbízási díj megfizetésére köteles.

4. Önrendelkezési jog: önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a 1997. évi CLIV törvény 20. §-ban előírt korlátozásokat

5. Ügyfél: az a természetes személy, aki a SmileyMed-del kötött megbízási szerződés keretén belül egészségügyi szolgáltatást kíván igénybe venni

6. Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

7. Egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy,
aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik az előzőekben kifejtett szerinti szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban

8. Kedvezményezett: Ügyfél által a megbízási szerződésben megjelölt olyan természetes személy, aki jogosult a megjelölt egészségügyi szolgáltatást igénybe venni

II. Általános rendelkezések

1. A SmileyMed Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 300979, adószám: 26083713-1-41, székhely: 1043 Budapest, Nyár utca 43. 3. em. 7., e-mail: info@smileymed.hu, telefon: +36-1-889-5820) (továbbiakban: SmileyMed) és a SmileyMed által nyújtott magán finanszírozású egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejött (Ügyfél és SmileyMed továbbiakban együttesen: Felek) egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésre (továbbiakban: Szerződés) a Felek egyéb tartalmú külön írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak az irányadók.

2. A magán egészségügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében a Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő egészségügyi szolgáltatások ellátására. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

III. Egészségügyi szolgáltatás

1. A SmileyMed a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a jelen ÁSZF szerint egészségügyi szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél, illetve esetleges Kedvezményezettje részére.

2. A SmileyMed kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére kiterjedő általános szakmai felelősségbiztosítással, megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SmileyMed jogosult a szolgáltatás teljesítése során közreműködőt igénybe venni. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során szakképzett egészségügyi dolgozók járnak el.

3. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének helyszíne: 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.

IV. Jogok és kötelezettségek

1. A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja a SmileyMed-et, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti.

2. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért a SmileyMed-et sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

3. Ügyfél a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért a kezelést végző nem tehető felelőssé, az Ügyfélnek kell viselnie, valamint tudomásul veszi, hogy az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

4. Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a SmileyMed jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni és az előző pontban foglaltak szerint eljárni. Tekintettel arra, hogy a SmileyMed magán egészségügyi szolgáltatásai tekintetében ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, jogosult az Ügyfél részére a szolgáltatás nyújtását, a további kezelést indokolás nélkül megtagadni.

5. A SmileyMed nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfélnek a Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos utasítást az Ügyfél nem tartja be.

6. A SmileyMed minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az egészségügyi szolgáltatás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek.

7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a SmileyMed által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

V. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének menete

1. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, ezt az Ügyfél az alábbi módokon teheti meg:
• Személyesen;
• Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (+36-20-227-3386, vagy +36-1-889-5820);

2. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 5 perccel megelőzően az egészségközpont recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából.

3. A SmileyMed a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

VI. Díjfizetés

1. A SmileyMed által nyújtott magán egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. A SmileyMed hatályos árlistája a SmileyMed www.smileymed.hu weblap címen érhető el, illetve a SmileyMed ügyfélszolgálatán kérhető tájékoztatás a hatályos díjakról.

2. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is kifizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve a SmileyMed ügyfélszolgálatától.

3. Az Ügyfél az alábbi módokon fizetheti meg a szolgáltatás ellenértékét:
• készpénz
• bankkártya
• egészségpénztári kártya

4. A SmileyMed jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása esetén a SmileyMed törvényes úton érvényesítheti a követelését.

VII. Ügyfélszolgálat - Panaszkezelés

1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a SmileyMed Ügyfélszolgálata jár el (cím: 1043 Budapest, Nyár utca 43. 3. em. 7. telefon: +36-1-889-5820, email: info@smileymed.hu).

2. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfélszolgálat reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogad el.

3. Amennyiben az Ügyfélszolgálati munkatárs nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, illetve a reklamációt elutasítani.

VIII. Adatkezelési szabályok

1. A SmileyMed a megbízás során vagy azzal kapcsolatban tudomására jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, és a megbízás teljesítése során az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva jár el.

2. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése érdekében a SmileyMed az Ügyfél személyes adatait és egészségügyi adatnak minősülő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve a SmileyMed Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően, a megbízási szerződés teljesítése, illetve ellenőrzése céljából a megbízás megszűnéséig kezelje.

3. Az Ügyfél a SmileyMed Adatvédelmi Szabályzatát a Megbízási Szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IX. ÁSZF hatálya

1. A jelen ÁSZF irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel a SmileyMed egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik

2. A SmileyMed bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a SmileyMed honlapján (www.smileymed.hu) teszi közzé.

3. A jelen ÁSZF a SmileyMed magán-egészségügyi szolgáltatásaira terjed ki.

X. Vegyes rendelkezések

1. Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek alávetik magukat az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

2. A jelen ÁSZF-ben és a megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és a SmileyMed-nél érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF 2019. augusztus 7. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

SmileyMed Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt a sütikről és adatvédelemről.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDsmileymed.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentsmileymed.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gasmileymed.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidsmileymed.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*smileymed.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel